Rejestracja zmian w Statucie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz tekst jednolity Statutu Spółki

Data: 
26 maj 2009

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 23/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 roku - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 23 kwietnia 2009 roku -  Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka), informuje iż w dniu 25 maja 2009 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 18 maja 2009 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS zmian Statutu Spółki. Zmiany w Statucie zostały dokonane na podstawie uchwały numer 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2009 roku.

Statut Spółki został zmieniony w ten sposób, że:

W art. 11 Statutu Spółki skreślono ust. 4 o dotychczasowej treści:
4. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej na wniosek Zarządu zaopiniowanego przez Radą Nadzorczą.

W art. 19 ust. 2 lit h) kropkę na końcu zdania zastąpiono przecinkiem.

W art. 19 ust. 2 po lit. h) dodano lit. i) o następującej treści:

i) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

W art. 25 Statutu Spółki skreślono ust. 4 - 7 o dotychczasowej treści:

4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.

5. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał takiego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 2.

6. Rada Nadzorcza zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ilekroć uzna zwołanie takiego Zgromadzenia za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty złożenia przez Radę Nadzorczą stosownego wniosku.

7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący nie mniej niż 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Stosowne wnioski w powyższych sprawach należy w formie pisemnej złożyć w Zarządzie.

W art. 27 ust. 3 Statutu Spółki skreślono zdanie drugie o dotychczasowej treści:

Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

W art. 35 Statutu Spółki zdanie pierwsze oznaczono jako ust. 1 oraz dodano ust. 2 o następującej treści:

2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.

Skreślono art. 37 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

1. Wymagane prawem ogłoszenia pochodzące od Spółki zamieszczone będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki.

Dotychczasowy art. 38 Statutu Spółki oznaczono jako art. 37.

Tekst jednolity Statutu Spółki, ustalony uchwałą numer 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2009 roku, jest załącznikiem do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
28/2009
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014