Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Cyfrowego Polsatu S.A. na potrzeby transakcji przejęcia przez Cyfrowy Polsat S.A. spółki Metelem Holding Company Limited

Data: 
03 kwi 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje o zarejestrowaniu w dniu 2 kwietnia 2014 r. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na potrzeby transakcji przejęcia przez Spółkę spółki Metelem Holding Company Limited (Metelem).

W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony warunkowo o kwotę nie wyższą niż 11.647.727,20 zł w drodze emisji nie więcej niż 291.193.180 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4 grosze (0,04 zł) każda (w tym 47.260.690 akcji serii I oraz 243.932.490 akcji serii J).

Emisja akcji serii I oraz akcji serii J w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego została uchwalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 16 stycznia 2014 r. (informacje na temat treści uchwał podjętych przez to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w tym uchwał na potrzeby warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, Spółka podała w raportach bieżących 4/2014 z 17 stycznia 2014 r., 10/2014 z 23 stycznia 2014 r. oraz 13/2014 z 25 stycznia 2014 r.). Uprawnionymi do objęcia akcji serii I oraz akcji serii J będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, które wyemituje Spółka na podstawie uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, o którym mowa powyżej. Zgodnie z postanowieniami umów inwestycyjnych Spółki ze wspólnikami Metelem z 14 listopada 2013 r. (opisanej w raporcie bieżącym 22/2013 z 14 listopada 2013 r.) oraz 19 grudnia 2013 r. (opisanej w raporcie bieżącym 27/2013 z 19 grudnia 2013 r.) warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji serii I oraz akcji serii J zostaną zaoferowane wspólnikom spółki Metelem na zasadach wskazanych w tych umowach, a w rezultacie objęcia akcji serii I oraz akcji serii J, w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych, Spółka nabędzie wszystkie udziały Metelem.

Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w kształcie opisanym powyżej jest jednym z warunków zawieszających dla zobowiązania Spółki do wyemitowania akcji oraz zobowiązania wspólników Metelem do przeniesienia udziałów Metelem na rzecz Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
22/2014
Ostatnia aktualizacja 22.08.2014