Rejestracja połączenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. z mPunkt Polska S.A.

Data: 
01 cze 2011

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Cyfrowy Polsat lub Spółka Przejmująca) informuje, iż w dniu 31 maja 2011 roku powziął informację, że w dniu 31 maja 2011 sąd rejestrowy właściwy dla Spółki, tj. Sąd Rejonowy w Warszawie,  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Spółki ze spółką mPunkt Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000246160 (MPP lub Spółka Przejmowana).

Cyfrowy Polsat S.A.  jest największą, pod względem liczby abonentów, płatną cyfrową platformą satelitarną w Polsce. W ramach swojej podstawowej działalności świadczy klientom indywidualnym usługę udostępniania programów radiowych i telewizyjnych rozprowadzanych drogą satelitarną w ramach płatnych pakietów programów a od 1 czerwca 2010 także usług zintegrowanych - telewizji, Internetu i telefonii komórkowej.

mPunkt Polska S.A. z siedzibą w Warszawie specjalizuje się w dystrybucji usług i towarów telekomunikacyjnych.

Połączenie nastąpiło poprzez:
 
(i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego akcjonariusza Spółki Przejmowanej - całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz
 
(ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji,

zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt 1) KSH.

W wyniku połączenia, Cyfrowy Polsat - zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 KSH - wstąpił z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki MPP.
 
Zważywszy, że przed dokonanym połączeniem wszystkie akcje w Spółce Przejmowanej posiadała Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpiło bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 21 marca 2011 roku i opublikowanym w dniu 1 kwietnia 2011 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, nr 3620/2011, poz. 3908.

Połączenie zostało przeprowadzane w celu optymalizacji kosztów i uproszczenia struktury organizacyjnej Grupy Cyfrowy Polsat, które są niezbędne dla realizacji średnio- i długookresowej strategii Grupy Cyfrowy Polsat.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
37/2011
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014