Rejestracja akcji serii I oraz J na rachunkach papierów wartościowych ich nabywców; spełnienie się ostatniego warunku dla wypłaty przez Cyfrowy Polsat dywidendy za rok obrotowy 2013

Data: 
14 maj 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje o powzięciu przez Spółkę informacji o rejestracji akcji nowej emisji serii I oraz serii J Spółki, o emisji których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 40/2014 z 8 maja 2014 r., na rachunkach papierów wartościowych ich nabywców, tj. wspólników spółki Metelem Holding Company Limited (Metelem), którzy w dniu 7 maja 2014 r. złożyli oświadczenia o objęciu tych akcji, opłacając je wkładem niepieniężnym w postaci należących do nich udziałów w Metelem.

Rejestracja akcji serii I oraz serii J Spółki na rachunkach papierów wartościowych, równoznaczna z wydaniem tych akcji ich nabywcom, oznacza spełnienie ostatniego warunku dla wypłaty przez Spółkę dywidendy za rok obrotowy 2013, zawartego w § 1 ust. 3(i) uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 (Uchwała w Sprawie Dywidendy). O spełnieniu się warunku w postaci nabycia przez Spółkę własności udziałów Metelem Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 40/2014 z 8 maja 2014 r.

W związku ze spełnieniem się obu warunków wskazanych w § 1 ust. 3 Uchwały w Sprawie Dywidendy, wchodzą w życie postanowienia § 1 ust. 1 i 2 Uchwały w Sprawie Dywidendy, zgodnie z którymi zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 429.012.674,99 złotych dzieli się w ten sposób, że: (i) na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki przeznacza się 102.859.516,76 złotych, (ii) pozostałą część zysku netto, tj. 326.153.158,23 złotych przeznacza się na kapitał zapasowy; dzień dywidendy ustala się na dzień 22 maja 2014 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy - na dzień 6 czerwca 2014 r.

O wysokości dywidendy na jedną akcję Spółki Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 33/2014 z 29 kwietnia 2014 r.
Rejestracja akcji serii I oraz serii J Spółki na rachunkach papierów wartościowych ich nabywców jest ostatnim z istotnych zdarzeń w ramach procedury zamknięcia transakcji nabycia przez Spółkę 100% udziałów Metelem w zamian za akcje nowej emisji serii I oraz serii J Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Kategoria: 
Numer Raportu: 
45/2014
Ostatnia aktualizacja 22.08.2014