Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego

Data: 
06 maj 2008

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. niniejszym informuje, iż zamiarem Spółki jest przestrzeganie wszystkich zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 r.

W odniesieniu do zasady nr III.6, zgodnie z którą przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, Zarząd Spółki informuje, iż jej zastosowanie uzależnione będzie od decyzji walnego zgromadzenia Spółki, do którego kompetencji należy powołanie członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
9/2008
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014