Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
23 kwi 2009

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, że w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 kwietnia 2009 roku rozpatrzone zostały następujące punkty porządku obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.  Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2008, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny:
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008;
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008; oraz
- wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2008.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008.
17. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

oraz podjęte zostały przewidziane powyżej uchwały.

Przed przystąpieniem do głosowania uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008 oraz w sprawie wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o przerwie w obradach do dnia 14 maja 2009 roku do godz. 16.00. Obrady zostaną wznowione w Hotelu Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, Warszawa.

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
21/2009
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014