Przedterminowa przedpłata części kredytu terminowego

Data: 
18 gru 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 17 grudnia 2014 r. Polkomtel Sp. z o.o., podmiot w 100% zależny wobec Spółki („Polkomtel“), przekazał do agenta umowy kredytowej dyspozycję uruchomienia procedury przedterminowej przedpłaty części kredytu terminowego (ang. Senior Facilities Agreement) w wysokości 200 mln zł (dwieście milionów złotych). Przedpłata wraz z alokacją do poszczególnych transz planowana jest na dzień 29 grudnia 2014 r.

Umowa kredytu terminowego w łącznej kwocie 7,95 miliarda PLN została podpisana 17 czerwca 2013 r. pomiędzy Grupą Eileme 2 AB (publ), w skład której wchodzi spółka Polkomtel, a konsorcjum polskich i zagranicznych banków i instytucji finansowych. Przedterminowa spłata części kredytu terminowego nie będzie miała wpływu na zapisy umowy kredytowej. Ostateczna data spłaty całości kredytu to 24 czerwiec 2019 r.

Zarząd Spółki uznał powyższą informację za istotną, ponieważ zmniejszenie zadłużenia Polkomtel ma wpływ na zmniejszenie kolejnych rat kapitałowych oraz naliczanych odsetek, co z kolei powinno mieć pozytywny wpływ na sytuację finansową Polkomtel i całej grupy kapitałowej Spółki w przyszłości.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
74/2014
Ostatnia aktualizacja 18.12.2014