Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. zwołane

Data: 
15 kwi 2009

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) publikuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cyfrowy Polsat S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2009 roku.

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Czytaj załącznik do raportu

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
17/2009
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014