Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
06 cze 2012

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie na mocy uchwał podjętych w dniu 5 czerwca 2012 roku postanowiło iż Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie składała się z pięciu członków oraz powołało na kolejną 3-letnią kadencję do Rady Nadzorczej panów: Roberta Gwiazdowskiego, Andrzeja Papisa, Leszka Reksę, Heronima Rutę oraz Zygmunta Solorza-Żaka.

Życiorysy członków Rady Nadzorczej powołanych w dniu 5 czerwca 2012 roku:

Robert Gwiazdowski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. Od 1997 roku posiada tytuł Doradcy Inwestycyjnego. Pan Gwiazdowski jest również arbitrem w procesach arbitrażowych oraz sędzią Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jest Prezydentem Centrum im. Adama Smitha. W latach 1985 - 2006 był pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Warszawskim (asystent a następnie adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji). W latach 1992-2002 był partnerem w firmie adwokackiej Smoktunowicz & Falandysz. W latach 1994-2004 był Szefem Komisji Podatkowej Centrum im. Adama Smitha. Od 2002 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa prawno-podatkowego i finansowo-ekonomicznego pod firmą Gwiazdowski Consulting. Pan Gwiazdowski jest autorem komentarzy na tematy podatkowe i gospodarcze w polskich stacjach telewizyjnych i radiowych oraz autorem wielu publikacji oraz artykułów naukowych. Pan Gwiazdowski pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w Gemius S.A., MNI S.A. (niezależny członek Rady Nadzorczej) oraz DGA S.A. Pan Robert Gwiazdowski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A. od 2008 roku.

Pan Robert Gwiazdowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy. Pan Robert Gwiazdowski spełnia kryteria niezależności wymienione w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW w Rozdziale III punkcie 6.

Andrzej Papis jest Radcą Prawnym. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W latach 1998 - 1999 był asystentem w zespole prof. M. Kuleszy ds. reformy administracyjnej kraju, następnie współpracownikiem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego. Od 2000 roku jest prawnikiem Telewizji Polsat Sp. z o.o. a od 2001 Inwestycji Polskich Sp. z o.o. Od 2003 jest członkiem Zarządu TFP Sp. z o.o., od 2004 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Elektrim S.A. a od 2007 jest członkiem Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A. W latach 2007 - 2010 był członkiem Rady Nadzorczej Media-Biznes Sp. z o.o. W 2011 został powołany do Rady Nadzorczej Polkomtel S.A. Pan Andrzej Papis pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A. od 2007 roku.

Pan Andrzej Papis nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

Leszek Reksa jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w różnych przedsiębiorstwach. Od blisko 15 lat pracuje w bankowości na stanowiskach menedżerskich (duża instytucja bankowa). Posiada również wieloletnie doświadczenie w pracy w organach statutowych spółek prawa handlowego - był Prezesem Zarządu PHU BIMOT S.A., członkiem Rady Nadzorczej Bankowego Funduszu Leasingowego S.A. i członkiem Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. Pan Leszek Reksa pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A. od 2008 roku.

Pan Leszek Reksa nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy. Pan Leszek Reksa spełnia kryteria niezależności wymienione w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW w Rozdziale III punkcie 6.

Heronim Ruta ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Jest pracownikiem firmy Ster Sp. z o.o. oraz pełni funkcje w Radach Nadzorczych Invest Bank S.A., PAI Media S.A., Gurex S.A., oraz Telewizja Polsat Sp. z o.o., a także funkcję w zarządzie Diasen Ltd. W latach 1973 - 1978 był stażystą a następnie specjalistą technologiem elektrykiem w Zakładach Tworzyw Sztucznych Pronit Erg, w latach 1978 - 1979 był specjalistą nadzorującym budowę doświadczalnego wagonu do wykrywania ultradźwiękami pęknięć w szynach w Centralnym Ośrodku Badań Techniki Kolejnictwa. W 1980 roku pracował dla Cementation International Limited, Londyn, projektując elektrykę hotelu Marriott w Warszawie. W latach 1980-1987 był kierownikiem Wytwórczo-Usługowej Spółdzielni Pracy. W roku 1987 założył Herom Sp. z o.o., której był prezesem do 1992 roku. W latach 1992-1994 był prezesem Ster Sp. z o.o., i w latach 1991-1998 prowadził indywidualną działalność gospodarczą w zakresie handlu i usług sprzętem elektronicznym oraz budowy sieci nadajników telewizyjnych dla Telewizji Polsat S.A. W latach 2002 - 2005 był członkiem Zarządu Polaris Finance B.V., a w latach 2002 - 2004 członkiem Rady Nadzorczej Uzddaroji Akcine Bendrove Baltijos Televizja. Od listopada 2011 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Polkomtel S.A. Pan Heronim Ruta pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A. od 2001 roku.

Pan Heronim Ruta nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

Zygmunt Solorz-Żak jest jednym z największych przedsiębiorców prywatnych w Polsce, prowadzącym działalność biznesową w różnych dziedzinach polskiej gospodarki. Pod koniec lat 80-tych założył Przedsiębiorstwo Zagraniczne SOLPOL. Na początku lat 90-tych zaangażował się w sektor mediów, inwestując w Kurier Polski. W 1993 roku uruchomił pierwszą w Polsce prywatną telewizję satelitarną Polsat, która w wyniku otrzymania koncesji w tym samym roku przekształciła się w telewizję ogólnopolską. W ciągu kilku lat działalności Telewizja Polsat stała się jednym z liderów rynku nadawców telewizyjnych w Polsce. Obecnie Zygmunt Solorz-Żak swoją działalność koncentruje w obszarze mediów i telekomunikacji, przede wszystkim poprzez takie podmioty jak Cyfrowy Polsat S.A. (którego jest również założycielem), Telewizja Polsat Sp. z o.o., Polkomtel S.A. i Grupa Midas. W obrębie zainteresowań inwestycyjnych Pana Solorza-Żaka znajdują się również przedsiębiorstwa z obszaru energetyki (ZE PAK S.A.), finansów i bankowości (Investbank S.A., PTE Polsat S.A.), nieruchomości (Port Praski Sp. z o.o.) oraz sportu (WKS Śląsk Wrocław S.A.). Pan Solorz-Żak posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w organach statutowych spółek prawa handlowego przewodnicząc lub zasiadając w Radach Nadzorczych takich spółek jak m.in. Telewizja Polsat Sp. z o.o., Polkomtel S.A., NFI Midas S.A., Invest Bank S.A., Elektrim S.A. i ZE PAK S.A. Pan Zygmunt Solorz-Żak zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A. od 2008 roku, od kwietnia 2009 roku pełni funkcję jej Przewodniczącego.

Pan Zygmunt Solorz-Żak nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie w nawiązaniu do § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
15/2012
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014