Podsumowanie Oferty Globalnej

Data: 
14 maj 2008

 Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2008 r. został dokonany przydział akcji serii E Spółki oferowanych w ramach Oferty Globalnej na postawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 stycznia 2008 r. i niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości podsumowanie Oferty Globalnej, obejmującej Ofertę i Ofertę Międzynarodową akcji serii E:


1. Data rozpoczęcia Oferty - 10 kwietnia br.;
Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych - 14 kwietnia - 24 kwietnia br.;
Proces budowania księgi popytu Inwestorów Instytucjonalnych - 10 kwietnia - 24 kwietnia br.;
Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych - 25 kwietnia - 29 kwietnia br.

2. Data przydziału papierów wartościowych - 30 kwietnia br.;

3. Liczba papierów wartościowych objętych Ofertą Globalną - 67.081.250 istniejących akcji serii E oferowanych do sprzedaży przez Polaris Finance B.V., w tym:

 1. 30.156.769 akcji oferowanych w Ofercie Inwestorom Instytucjonalnym;
 2. 30.424.481 akcji oferowanych w Ofercie Międzynarodowej Inwestorom Instytucjonalnym
 3. 6.500.000 akcji oferowanych w Ofercie Inwestorom Indywidualnym;

4. Stopa redukcji:

 1. Zapisy Inwestorów Indywidualnych - 88,46%;
 2. Zapisy Inwestorów Instytucjonalnych - 0,0%.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach Oferty Globalnej - 117.902.690 akcji.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach sprzedaży - 67.081.250 akcji; w tym:

 1. w Ofercie Inwestorom Instytucjonalnym - 30.156.769 akcji;
 2. w Ofercie Inwestorom Indywidualnym - 6.500.000 akcji;
 3. w Ofercie Międzynarodowej - 30.424.481 akcji.

7. Cena, po jakiej akcje były sprzedawane - 12,50 PLN.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte Ofertą Globalną, wyniosła 6.151 w tym:

 1. Inwestorzy Indywidualni - 6.122 osób w Ofercie;
 2. Inwestorzy Instytucjonalni - 29 osób w Ofercie i Ofercie Międzynarodowej.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach Oferty Globalnej, wyniosła 5.868, w tym:

 1. Inwestorzy Indywidualni - 5.839 osób w Ofercie;
 2. Inwestorzy Instytucjonalni - 29 osób w Ofercie i Ofercie Międzynarodowej.

10. Na podstawie umowy o submisję inwestycyjną z dnia 24 kwietnia 2008 r. (Umowa Subemisyjna) następujące podmioty pełniły funkcję subemitentów inwestycyjnych: Bank Austria Creditanstalt AG z siedzibą w Wiedniu, UBS Limited z siedzibą w Londynie oraz Dom Maklerski Penetrator S.A. z siedzibą w Krakowie (Subemitenci).

Subemitenci nie nabyli żadnych akcji na własny rachunek w wykonaniu zobowiązań z umowy subemisyjnej.

11. Wartość przeprowadzanej Oferty Globalnej - 838.515.625 PLN brutto (przed uwzględnieniem kosztów przeprowadzenia Oferty Globalnej).

12. Koszty usług doradczych poniesione przez Emitenta w ramach realizacji Oferty Globalnej wyniosły około 16.714.980,56 PLN

Ww. koszty zawierają kwotę 5.017.000 PLN, która zgodnie z porozumieniem z dnia 1 kwietnia 2008 roku zostanie pokryta przez Sprzedającego.

Wynagrodzenie należne Subemitentom na podstawie umowy o submisję inwestycyjną z dnia 24 kwietnia 2008 r. ponosi Sprzedający. Wynagrodzenie to nie obciąża Emitenta.

13. Koszt usług doradczych poniesiony przez Emitenta w ramach realizacji Oferty Globalnej wyniósł około 0,2492 PLN w przeliczeniu na jednostkę papieru wartościowego objętego ww. ofertą.

Informacje w punktach 12 i 13 podajemy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, a jeśli w wyniku ostatecznego rozliczenia niezbędna będzie korekta tych danych, poinformujemy o tym odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744)

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
13/2008
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014