Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy akcjonariuszom Spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
15 maj 2009

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 14 maja 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy Uchwały nr 34 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008 oraz wypłaty dywidendy, postanowiło zysk netto w kwocie 271.277.066,74 zł osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2008 roku, podzielić w ten sposób że:

1. na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki przeznacza się kwotę 201.243.750,00 zł, co stanowi 0,75 zł na jedną akcję;

2. pozostałą część zysku w wysokości 70.033.316,74 zł przeznacza się na kapitał zapasowy.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło, że dniem dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2008 jest dzień 1 czerwca 2009 roku, oraz że dniami wypłaty dywidendy są:

1. 16 czerwca 2009 roku dla kwoty 134.162.500,00 zł, oraz

2. dzień 21 października 2009 roku dla kwoty 67.081.250,00 zł.

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
25/2009
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014