Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy akcjonariuszom Spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
04 lip 2008

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 4 lipca 2008 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy Uchwały nr 10 w sprawie podziału zysku za rok 2007 oraz wypłaty dywidendy, postanowiło zysk netto w kwocie 115.038.239,62 zł osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2007 roku, przeznaczyć na poniższe cele:

    * kwotę 37.565.500,00 złotych na wypłatę dywidendy za rok 2007 na rzecz akcjonariuszy Spółki. Dywidenda za rok 2007 zostanie wypłacona w kwocie 0,14 złotych na jedną akcję,
    * kwotę 464.129,07 złotych na kapitał zapasowy,
    * kwotę 77.008.610,55 złotych na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło, że dniem dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok 2007 jest dzień 18 lipca 2008 roku, oraz że dniem wypłaty dywidendy jest dzień 5 sierpnia 2008 roku.

Podstawa prawna: Paragraf 39 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
21/2008
Ostatnia aktualizacja 06.10.2014