Podjęcie decyzji o połączeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. ze spółką M.Punkt Holdings Ltd

Data: 
31 lip 2010

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 30 lipca 2010 roku podjął decyzję o połączeniu Spółki ze spółką M.Punkt Holdings Ltd  (Spółka Przejmowana) z siedzibą w Nikozji, Cypr, w której Cyfrowy Polsat S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz przyjął plan połączenia transgranicznego Spółek.

Cyfrowy Polsat S.A.  jest największą, pod względem liczby abonentów, płatną cyfrową platformą satelitarną w Polsce posiadającą 3.239.755 abonentów (stan na dzień 31 marca 2010 r.). W ramach swojej podstawowej działalności świadczy klientom indywidualnym usługę udostępniania programów radiowych i telewizyjnych rozprowadzanych drogą satelitarną w ramach płatnych pakietów programów. Swoje usługi sprzedaje na terenie całej Polski. 1 czerwca 2010 roku uruchomił ofertę zintegrowaną. Umożliwia ona zakup wszystkich trzech usług Cyfrowego Polsatu - telewizji, Internetu i telefonii komórkowej - z jedną umową, opłatą abonamentową i fakturą.

Spółka M.Punkt Holdings Ltd., jest właścicielem spółki mPunkt Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (mPunkt), która specjalizuje się w dystrybucji usług i towarów telefonii komórkowej. mPunkt posiada ponad 140 punktów sprzedaży oraz własne centrum szkoleniowe.

Transgraniczne połączenie obu spółek pozwoli na optymalizacje kosztów i uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy Cyfrowy Polsat, które są niezbędne dla realizacji średnio- i długookresowej strategii Grupy Cyfrowy Polsat.

Połączenie nastąpi na zasadach określonych w art. 491 i następne, w szczególności art. 5161-51618 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych) oraz zgodnie z Sekcjami 201 I do 201 X Cypryjskiego Prawa Spółek, Cap 113, zmienionym przez Sekcję II ustawy Law N.186(I)/2007.  W następstwie połączenia:

i. Spółka M.Punkt Holdings Ltd zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji, oraz
ii. Spółka Cyfrowy Polsat S.A. przejmie w drodze sukcesji uniwersalnej aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej, w tym w szczególności własność kapitału akcyjnego mPunkt;

Plan transgranicznego połączenia, sporządzony zgodnie z art. 5163 Kodeksu spółek handlowych stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Plan transgranicznego połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta na podstawie art. 516 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516¹ Kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Plan transgranicznego połączenia (.pdf)

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
25/2010
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014