Otrzymanie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącego postępowania w sprawie stosowania przez Cyfrowy Polsat S.A. praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Data: 
12 sty 2010

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) niniejszym informuje, nawiązując do raportu bieżącego numer 30/2009 z dnia 14 sierpnia 2009 roku,  iż otrzymał decyzję numer 11/2009 z dnia 31 grudnia 2009 roku stwierdzającą, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje stosowanie w Regulaminie świadczenia usług zapisu W przypadku zaistnienia zdarzeń niezależnych od Cyfrowego Polsatu, uznawanych za siłę wyższą, w szczególności o charakterze prawnym, technicznym lub ekonomicznym, Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie liczby lub rodzajów programów telewizyjnych lub radiowych dostępnych w ramach Pakietu Podstawowego lub Pakietów Dodatkowych. za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdza zaniechanie jej stosowania z dniem 16 listopada 2009 roku.

Decyzja nie jest prawomocna.

Na podstawie artykułu 26 ust. 2 w związku z art. 27 ust. 4 w związku z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów w przedmiotowej decyzji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakazuje po uprawomocnieniu się decyzji  publikację jej treści  na stronie internetowej http://www.cyfrowypolsat.pl/ oraz w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim. Jednocześnie na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na spółkę karę pieniężną w wysokości 993.597 zł płatną do budżetu państwa z tytułu naruszenia zakazu o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów w zakresie opisanym w decyzji, co stanowi 0,09% przychodu osiągniętego przez Spółkę w 2008 roku.

Dodatkowo na podstawie art. 105 paragraf 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 83 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów umarza postępowania w stosunku do stosowania w regulaminie następującego zapisu: Taka zmiana, a w szczególności również zastąpienie danego programu programem o porównywalnej tematyce, rezygnacja z danego programu w wyniku jego niskiej oglądalności, zaprzestania nadawania programu w wyniku zdarzeń obciążających jego nadawcę lub z przyczyn wywołanych decyzją organu administracji państwowej, orzeczeniem sądu nie stanowi zmiany Urnowy, jak również zmiany niniejszego Regulaminu.

Spółka przygotowuje odwołanie od przedmiotowej decyzji.

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
2/2010
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014