Oświadczenie Zarządu Cyfrowy Polsat S.A. złożone w dniu 24 stycznia 2014 r. podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Data: 
24 sty 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat poniżej przekazuje treść oświadczenia złożonego w dniu 24 stycznia 2014 r. podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w wersji złożonej do protokołu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Oświadczenie Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. w związku z przedstawionym przez akcjonariusza spółki projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) w związku ze złożeniem przez akcjonariusza Spółki projektu uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, której postanowienia przewidują wypłatę przez Spółkę dywidendy za rok 2013 bądĽ zaliczki na poczet dywidendy za rok 2014 w wysokości nie mniejszej niż 100.000.000 (sto milionów) złotych niniejszym oświadcza, że biorąc pod uwagę aktualną sytuację finansową Spółki, w ocenie Zarządu wypłata dywidendy bądĽ zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 100.000.000 (sto milionów) złotych nie będzie stanowić istotnego zagrożenia sytuacji finansowej Spółki bądĽ jej obecnych planów. Powyższa ocena opiera się na dokonanej przez Zarząd analizie aktualnej sytuacji finansowej oraz potrzeb kapitałowych Spółki przy uwzględnieniu podanych do publicznej wiadomości skonsolidowanych wyników finansowych grupy kapitałowej Spółki za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2013 roku, jak również dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych danych dotyczących zrealizowanych przez Grupę Kapitałową wyników w IV kwartale 2013 roku.

Przedstawienie przez Zarząd powyższego stanowiska wynika z faktu, że podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy stanowi warunek zamknięcia transakcji przejęcia przez Spółkę spółki Metelem Holding Company Ltd. (Metelem), którą Zarząd Spółki uważa za kluczową dla jej rozwoju oraz skuteczniejszego konkurowania na rynku. W ocenie Zarządu realizacja tej transakcji pozwoli zwiększyć efektywność działań Spółki i budować wartość dla akcjonariuszy, dlatego też Zarząd Spółki podejmie wszelkie konieczne działania niezbędne do spełnienia warunków realizacji transakcji przewidzianych w uchwałach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Wskazana w niniejszym oświadczeniu kwota dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy nie stanowi szacunku wyników lub prognozy wyników finansowych Spółki bądĽ grupy kapitałowej Spółki. Nie powinna być również traktowana jako podstawa do szacowania lub prognozowania wyników finansowych Spółki lub grupy kapitałowej Spółki.


Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
12/2014
Ostatnia aktualizacja 22.08.2014