Objęcie akcji w Spółce Sferia S.A.

Data: 
11 mar 2009

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka), informuje, iż w dniu 11 marca 2009 roku Spółka przyjęła ofertę objęcia 350.000 uprzywilejowanych akcji nowej emisji Sferia S.A. (Sferia) o wartości nominalnej 100 zł każda (Akcje). Akcje te stanowią około 11% w podwyższonym kapitale zakładowym Sferii. Objęcie akcji nastąpiło po cenie emisyjnej 152,56 zł za akcję. Łączna cena emisyjna obejmowanych akcji wyniosła 53.396.000 zł . Przed objęciem akcji Sferii, Spółka zawarła z Panem Zygmuntem Solorzem - Żak umowę opcji sprzedaży, na podstawie której strony ustaliły, że na żądanie Cyfrowego Polsatu S.A. Pan Zygmunt Solorz- Żak bądź podmiot przez niego wskazany nabędzie Akcje objęte przez Cyfrowy Polsat S.A. W przypadku skorzystania z opcji Akcje zostaną sprzedane za łączną cenę zakupu powiększoną o odsetki w wysokości 5,5% w stosunku rocznym. Spółka może wykonać opcję, o której mowa powyżej w każdym czasie, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2009 roku, z możliwością przedłużenia o kolejne 3 miesiące tj. do dnia 30 września 2009 roku.

Sferia jest dostawcą usług telefonicznych i dostępu do szerokopasmowego internetu drogą radiową w oparciu o technologię Code Division Multi Access (CDMA).

Objęcie Akcji jest kolejnym krokiem Spółki w ramach realizacji strategii budowy zintegrowanych usług multi play.

Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
12/2009
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014