Objęcie akcji Cyfrowego Polsatu przez Bank Austria Creditanstalt AG

Data: 
11 maj 2008

Dot. objęcia akcji Cyfrowego Polsatu przez Bank Austria Creditanstalt AG

Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, iż otrzymał od Departamentu Powierniczego Banku Polska Kasa Opieki S.A, działającego w imieniu Banku Austria Creditanstalt AG (BACA), zawiadomienie, że w wyniku nabycia w ofercie publicznej akcji Spółki, w dniu 5 maja 2008 roku BACA posiadał 13 571 433  akcje Spółki stanowiących 5,0578 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 13 571 433  głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 2,98 % udziału w ogólnej liczbie  głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed zakupem akcji Spółki na rachunku prowadzonym przez Departamentu Powierniczego Banku Polska Kasa Opieki S.A, BACA nie posiadał papierów wartościowych Spółki

Podstawa prawna: art. 70 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 184, poz. 1539)

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
12/2008
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014