Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną Cyfrowego Polsatu S.A.

Data: 
08 lip 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 lipca 2014 r. spółka pośrednio zależna od Spółki - Plus TM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna („Plus TM”) nabyła 29 oprocentowanych obligacji imiennych serii 1/2014 („Obligacje“) wyemitowanych na jej rzecz przez spółkę pośrednio zależną od Spółki – Polkomtel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Polkomtel”).

Obligacje zostały wyemitowane w formie dokumentu. Obligacje są niezabezpieczone. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) i odpowiada cenie emisyjnej jednej Obligacji, natomiast łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 290.000.000 zł (dwieście dziewięćdziesiąt milionów złotych) i odpowiada łącznej cenie emisyjnej Obligacji. Wartość ewidencyjna Obligacji w księgach rachunkowych Plus TM wynosi 290.000.000 zł (dwieście dziewięćdziesiąt milionów złotych).

Oprocentowanie Obligacji jest określane na podstawie stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR 6M oraz marży. Termin wykupu Obligacji przypada na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Nabycie Obligacji zostało sfinansowane przez Plus TM ze środków własnych.

Spółka posiada pośrednio, przez swoją spółkę zależną – Metelem Holding Company Limited – 100% udziałów w Polkomtel oraz 100% udziałów w Plus TM. Występują następujące powiązania osobowe pomiędzy Spółką a Polkomtel: pan Dominik Libicki jest prezesem zarządu Spółki oraz członkiem zarządu Polkomtel, natomiast pan Heronim Ruta oraz pan Zygmunt Solorz - Żak są członkami rady nadzorczej Spółki oraz rady nadzorczej Polkomtel.

Polkomtel posiada 100% akcji w Plus TM i jednocześnie 100% udziałów w Plus TM Group Sp. z o.o., będącej komplementariuszem Plus TM (zarząd komplementariusza stanowi zarząd Plus TM). Nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy Polkomtel a Plus TM.

Kryterium stanowienia co najmniej 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Spółki z ostatnich czterech kwartałów obrotowych miało zastosowanie do uznania Obligacji za aktywa o znacznej wartości.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
57/2014
Ostatnia aktualizacja 05.09.2014