Moody's podda przeglądowi ratingi Cyfrowego Polsatu z możliwością obniżenia

Data: 
19 lis 2013

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Cyfrowy Polsat", "Spółka") informuje, że agencja ratingowa Moody's umieściła dzisiaj ratingi Cyforwego Polsatu, rating CFR na poziomie Ba2, rating PDR na poziomie Ba2-PD oraz rating Ba2 dla niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych z terminem zapadalności w 2018 roku (wyemitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance AB, szwedzką spółkę w pełni zależną od Cyfrowego Polsatu) na liście obserwacyjnej z możliwością obniżenia. Umieszczenie ratingów na liście obserwacyjnej jest następstwem ogłoszenia przez Cyfrowy Polsat warunkowej umowy inwestycyjnej prowadzącej do nabycia co najmniej 83,8% udziałów w spółce Metelem Holding Company Limited, która posiada 100% udziałów w spółce Polkomtel Sp. z o.o., polskim operatorze komórkowym.

Mimo że nabycie Polkomtela planowane jest w całości poprzez transfer akcji, będzie miało negatywny wpływ na poziom skonsolidowanego zadłużenia Cyfrowego Polsatu, jako że zadłużenie spółki Polkomtel jest istotnie wyższe. W przeglądzie zostanie uwzględnione pogorszenie poziomu zadłużenia Spółki, jak również wynikające z transakcji potencjalne korzyści dla profilu biznesowego Spółki, w tym (i) dalsza dywersyfikacja od cyklicznych przychodów reklamowych, (ii) zwiększenie skali działalności oraz (iii) rozszerzenie portfolio produktów.
Agencja Moody's nie przewiduje obecnie obniżenia korporacyjnego ratingu kredytowego Cyfrowego Polsatu o więcej niż jeden stopień, pod warunkiem, że transakcja zostanie przeprowadzona zgodnie z przedstawionym planem.
Jak podała agencja Moody's, proces przeglądu zostanie prawdopodobnie zamknięty po zakończeniu pierwszego etapu transakcji nabycia, czyli po przeprowadzeniu przez Cyfrowy Polsat procesu refinansowania długu oraz spłaty obligacji PIK spółki Polkomtel (zakończenie obu procesów zaplanowane na maj 2014).
Rating przyznany papierom wartościowym nie jest rekomendacją dotyczącą kupna, sprzedaży ani utrzymania stanu posiadania papierów wartościowych i może zostać w każdym momencie poddany zmianie lub wycofany.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
25/2013
Ostatnia aktualizacja 05.10.2014