Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 maja 2011 roku

Data: 
20 maj 2011

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka), przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 maja 2011 roku.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 maja 2011 roku (pdf.)

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 maja 2011 roku reprezentowanych było ogółem 398.530.235 głosów, stanowiących 75,51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie ze Statutem Spółki akcje Serii A, B, C oraz 166.917.501 akcji serii D Spółki są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
31/2011
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014