Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 września 2014 roku

Data: 
24 wrz 2014

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), niniejszym, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 23 września 2014 roku.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 23 września 2014 roku reprezentowanych było ogółem 693.431.340 głosów, stanowiących 84,67% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie ze Statutem Spółki akcje Serii A, B, C oraz 166.917.501 akcji serii D są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy.

Załącznik: Lista akcjonariuszy (.pdf)

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
66/2014
Ostatnia aktualizacja 24.09.2014