Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 16 stycznia 2014 roku

Data: 
23 sty 2014

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka), niniejszym, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 16 stycznia 2014 roku.

Załącznik: Lista akcjonariuszy (.pdf)

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 16 stycznia 2014 roku reprezentowanych było ogółem 437.866.155 głosów, stanowiących 82,97% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie ze Statutem Spółki akcje Serii A, B, C oraz 166.917.501 akcji serii D są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
11/2014
Ostatnia aktualizacja 06.10.2014