Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 grudnia 2012 roku

Data: 
04 gru 2012

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka), niniejszym, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 grudnia 2012 roku.

Załącznik: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 grudnia 2012 roku (.pdf)

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 4 grudnia 2012 roku reprezentowanych było ogółem 395.133.552 głosów, stanowiących 74,87% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie ze Statutem Spółki akcje Serii A, B, C oraz 166.917.501 akcji serii D są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
30/2012
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014