Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 marca 2011 roku

Data: 
30 mar 2011

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka), przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 marca 2011 roku.

Akcjonariusz

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 marca  2011 roku 

Udział w ogólnej liczbie głosów

Zygmunt Solorz-Żak 

21.207.500

5,61%

4,74%

Polaris Finance B.V

333.885.002

88,34%

74,57%

Razem

355.092.502

93,95%

79,31%

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 marca 2011 roku reprezentowanych było ogółem 377.974.283 głosów, stanowiących 84,42% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie ze Statutem Spółki akcje Serii A, B, C oraz 166.917.501 akcji serii D Spółki są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
9/2011
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014