Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 maja 2011 roku

Data: 
04 maj 2011

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka), przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 maja 2011 roku.

Akcjonariusz

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 maja 2011 roku  

Udział w ogólnej liczbie głosów 

Zygmunt
Solorz-Żak  

21.207.500 

 5,55%

4,02%

Polaris
Finance B.V 

333.885.002  

87,42%

63,26%

Razem 

 355.092.502  

92,98%

67,28%

    
Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 4 maja 2011 roku reprezentowanych było ogółem 381.921,741 głosów, stanowiących 72,37% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie ze Statutem Spółki akcje Serii A, B, C oraz 166.917.501 akcji serii D Spółki są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
27/2011
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014