Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 września 2010 roku

Data: 
16 wrz 2010

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka), przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 września 2010 roku.

 Akcjonariusz  Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 września 2010 rokuUdział w ogólnej liczbie głosów 
 Zygmunt Solorz-Żak

 21.207.500

 5,66%

 4,7%

 Polaris Fianance B.V

 333.885.002

 89,15%

 74,6%

 Razem

 355.092.502

 94,81%

 79,3%

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 września 2010 roku reprezentowanych było ogółem 374.530.803 głosów, stanowiących 83,65% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie ze Statutem Spółki akcje Serii A, B, C oraz 166.917.501 akcji serii D Spółki są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
28/2010
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014