Korekta raportu nr 24/2013 z dnia 18 listopada 2013 roku dotyczącego podtrzymania ratingu na poziomie 'BB' przez Standard & Poor's Rating Services oraz obniżenia perspektywy ratingu do stabilnej

Data: 
19 lis 2013
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Cyfrowy Polsat") informuje, że w raporcie nr 24/2013 z dnia 18 listopada 2013 roku została błędnie podana informacja o podwyższeniu przez agencję ratingową Standard & Poor's Rating Services ("S&P") oceny profilu ryzyka biznesowego z "fair" do "zadowalający". Jak wynika z informacji prasowej agencji, S&P podtrzymała ocenę ryzyka biznesowego na poziomie "fair" z możliwością podwyższenia do "zadowalający" po zakończeniu transakcji nabycia spółki Metelem Holdings Co. Ltd.

Prawidłowa treść raportu brzmi następująco:

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Cyfrowy Polsat") informuje, że agencja ratingowa Standard & Poor's Rating Services ("S&P") obniżyła perspektywę dla spółki Cyfrowy Polsat z pozytywnej do stabilnej oraz podtrzymała korporacyjny rating kredytowy przyznany Spółce na poziomie 'BB'. S&P podtrzymała także na poziomie 'BB' długoterminowy rating dla emisji niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350 milionów euro z terminem zapadalności w 2018 roku wyemitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ), szwedzką spółkę w pełni zależną od Cyfrowego Polsatu.

Obniżenie perspektywy jest związane z ogłoszeniem przez Cyfrowy Polsat 14 listopada 2013 r. transakcji nabycia Metelem Holdings Co. Ltd (spółki kontrolującej Polkomtel Sp. z o.o.), co w przypadku dojścia transakcji do skutku, spowoduje wzrost wskaźnika zadłużenia grupy. Jednocześnie agencja podtrzymała ocenę ryzyka biznesowego na poziomie "fair" z możliwością podwyższenia do "zadowalający" po zakończeniu transakcji nabycia spółki Metelem Holdings Co. Ltd.

Rating przyznany papierom wartościowym nie jest rekomendacją dotyczącą kupna, sprzedaży ani utrzymania stanu posiadania papierów wartościowych i może zostać w każdym momencie poddany zmianie lub wycofany.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
24/2013/kor
Ostatnia aktualizacja 05.10.2014