Informacje udzielone akcjonariuszom spółki w trybie art. 428 par. 6 Kodeksu spółek handlowych

Data: 
14 sty 2014

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka), niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości informacje udzielone akcjonariuszom Spółki w trybie art. 428 par. 6 Kodeksu spółek handlowych w związku z pytaniami akcjonariuszy dotyczącymi metodologii wyceny szacunkowej wartości przedmiotu wkładu niepieniężnego - udziałów spółki Metelem Holding Company Limited, pośrednio kontrolującej 100% udziałów w Polkomtel sp. z o.o.

Załącznik: Informacja Zarządu Spółki Cyfrowy Polsat S.A. (.pdf)

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
2/2014
Ostatnia aktualizacja 16.09.2014