Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
10 maj 2012

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A.
oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.


Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 5 czerwca 2012 roku, na godz. 11.00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny:

a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011;
b. rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011; oraz
c. wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011.

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2011.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.
17. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

 Brzmienie dotychczasowe:
Art. 27 ust. 1
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są prawnie skuteczne bez względu na liczbę obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy i reprezentowanych przez nich akcji.

Proponowane brzmienie:
Art. 27 ust.1
Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli są na nim obecni akcjonariusze reprezentujący łącznie więcej niż 50 % ogółu głosów w Spółce.

19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również:

  1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5czerwca 2012 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych.
  2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 czerwca 2012 roku.

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.cyfrowypolsat.pl/, podstronie Investors Center, zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Materiały.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
9/2012
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014