Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
28 maj 2010

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 24 czerwca 2010 roku, na godz. 11.00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ul. Łubinowej 4a.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2009, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009;
b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009; oraz
c) wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2009.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2009.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009 oraz w sprawie wypłaty dywidendy.
17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2010 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych.
2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2010 roku.

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.cyfrowypolsat.pl/inwestor/  w zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Materiały.

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cyfrowy Polsat S.A w dniu 24 czerwca 2010 r (.pdf)

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 24 czerwca 2010 r. (.pdf)

Sprawozdanie z działaności Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A. w roku 2009 r. (.pdf) 

Informacja o ogólne liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji (.pdf) 

Formularz pełnomocnictwa (.pdf)

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
16/2010
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014