Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
02 kwi 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 29 kwietnia 2014 roku, na godz. 12.00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013;
b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; oraz
c) wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.
17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również:

1. ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 kwietnia 2014 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych;
2. projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 kwietnia 2014 roku.

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.cyfrowypolsat.pl/, na podstronie Relacje Inwestorskie, w zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Materiały.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
21/2014
Ostatnia aktualizacja 06.10.2014