Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
15 maj 2013

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 11 czerwca 2013 roku, na godz. 11.00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012.
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny:
  a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012; oraz
  b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Brzmienie dotychczasowe:
Art. 7
Przedmiotem działalności Spółki jest:  
1. działalność radiowa i telewizyjna;   
2. działalność telekomunikacyjna;  
3. przetwarzanie danych;  
4. działalność związana z bazami danych;  
5. działalność związana z informatyką;  
6. usługi w zakresie call center;  
7. działalność artystyczna i literacka;  
8. działalność rozrywkowa;  
9. produkcja i dystrybucja filmów, nagrań audio i video, zakup oraz sprzedaż praw autorskich;
10. działalność w zakresie reklamy;  
11. usługi w zakresie poligrafii;  
12. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego;
13. działalność usługową w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych;  
14. działalność w zakresie budownictwa;  
15. zarządzanie nieruchomościami;  
16. zagospodarowanie, kupno, sprzedaż, wynajem i obsługę nieruchomości;  
17. produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych;  
18.  produkcja urządzeń elektrycznych i elektronicznych;  
19. wynajem maszyn i urządzeń;  
20. przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów;  
21. działalność handlowa (hurtowa i detaliczna), komisowa;  
22. wykonywanie badań i analiz technicznych;  
23. prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych;  
24. działalność holdingów;  
25. doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania;  
26. świadczenie usług finansowych;  
27. pośrednictwo finansowe; 
28. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych; 
29. usługi kadrowo-płacowe; 
30. usługi doradztwa gospodarczego i finansowego.  
Podjęcie działalności w zakresie dziedzin, które wymagają zezwolenia lub koncesji, nastąpi po uzyskaniu stosownych zezwoleń lub koncesji. 

Proponowane brzmienie:
Art. 7
Przedmiotem działalności Spółki jest:  
1. działalność radiowa i telewizyjna;   
2. działalność telekomunikacyjna;  
3. przetwarzanie danych;  
4. działalność związana z bazami danych;  
5. działalność związana z informatyką;  
6. usługi w zakresie call center;  
7. działalność artystyczna i literacka;  
8. działalność rozrywkowa;  
9. produkcja i dystrybucja filmów, nagrań audio i video, zakup oraz sprzedaż praw autorskich;
10. działalność w zakresie reklamy;  
11. usługi w zakresie poligrafii;  
12. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego;
13. działalność usługową w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych;  
14. działalność w zakresie budownictwa;  
15. zarządzanie nieruchomościami;  
16. zagospodarowanie, kupno, sprzedaż, wynajem i obsługę nieruchomości;  
17. produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych;  
18.  produkcja urządzeń elektrycznych i elektronicznych;  
19. wynajem i dzierżawa;  
20. przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów;  
21. działalność handlowa (hurtowa i detaliczna), komisowa;  
22. wykonywanie badań i analiz technicznych;  
23. prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych;  
24. działalność holdingów;  
25. doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania;  
26. świadczenie usług finansowych;  
27. pośrednictwo finansowe; 
28. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych; 
29. usługi kadrowo-płacowe; 
30.  usługi doradztwa gospodarczego i finansowego;
31. działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;
32. działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi;
33. działalność portali internetowych;
34. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
35. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
Podjęcie działalności w zakresie dziedzin, które wymagają zezwolenia lub koncesji, nastąpi po uzyskaniu stosownych zezwoleń lub koncesji. 

18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 czerwca 2013 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych.
 2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 czerwca 2013 roku.

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.cyfrowypolsat.pl/, podstronie Relacje Inwestorskie, zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Materiały.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
10/2013
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014