Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
13 lut 2013

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 12 lutego 2013 r. Spółka otrzymała od Pana Zygmunta Solorza-Żaka informację na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) o zwiększeniu udziału spółki Pola Investments Ltd. z siedzibą w Nikozji (Cypr) (Pola), zależnej od Pana Zygmunta Solorza-Żaka, w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zwiększenie udziałów w ogólnej liczbie głosów nastąpiło w wyniku otrzymania w dniu 7 lutego 2013 roku przez Pola od spółki Sensor Overseas Limited z siedzibą w Nikozji, pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu z 20.791.375 (słownie: dwadzieścia milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki, które stanowią 5,97% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 41.582.750 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,88% ogólnej liczby głosów (Pełnomocnictwo).

Przed otrzymaniem Pełnomocnictwa, Pan Zygmunt Solorz-Żak nie posiadał bezpośrednio, ani przez inne niż Pola podmioty zależne, akcji Spółki.

Przed otrzymaniem Pełnomocnictwa Pola posiadała 154.204.296 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony dwieście cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowiło 44,27% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane przez Pola akcje uprawniały do 306.709.172 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 58,11% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Powyższy pakiet składał się z:

  1. 152.504.876 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 43,78% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 305.009.752 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 57,79% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
  2. 1.699.420 akcji zdematerializowanych, stanowiących 0,49% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.699.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,32% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po otrzymaniu Pełnomocnictwa Pola, spółka zależna od Pana Zygmunta Solorza-Żaka, posiada i jest uprawniona do wykonywania prawa głosu ze 174.995.671 (słownie: sto siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji Spółki, co stanowi 50,24% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane przez Pola akcje oraz objęte Pełnomocnictwem uprawniają łącznie do 348.291.922 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 65,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Powyższy pakiet składa się z: 

  1. 173.296.251 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 49,75% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 346.592.502 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 65,67% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
  2. 1.699.420 akcji zdematerializowanych, stanowiących 0,49% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.699.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,32% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
    Pan Zygmunt Solorz-Żak poinformował, iż nie posiada bezpośrednio, ani też przez inne niż Pola podmioty zależne akcji Spółki.

 

Podstawa prawna: § 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
03/2013
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014