Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
01 sty 2015

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 31 grudnia 2014 r. Spółka otrzymała od Argumenol Investment Company Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr („Argumenol”), zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) ("Ustawa"), o zbyciu przez Argumenol akcji Spółki w dniu 30 grudnia 2014 r.

W dniu 30 grudnia 2014 r. Argumenol przeniósł na rzecz Embud Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 29.648.775 akcji zwykłych na okaziciela, serii J Spółki.

W wyniku powyższej transakcji Argumenol posiada obecnie 28.415.173 akcji Spółki, co stanowi 4,44% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 28.415.173 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,47% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed wyżej wymienioną transakcją Argumenol posiadał 58.063.948 akcji Spółki, co stanowiło 9,08% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 58.063.948 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło7,09% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Nie istnieją jakiekolwiek podmioty zależne od Argumenol posiadające akcje Spółki, jak również Argumenol nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
1/2015
Ostatnia aktualizacja 17.03.2015