Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
15 maj 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 15 maja 2014 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), wystosowane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382; dalej Ustawa o Ofercie).

Otrzymane zawiadomienie dotyczy zmiany udziału EBOR w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (bezpośrednio), w wyniku wykonania przez EBOR prawa do objęcia oraz nabycia 47.260.690 akcji serii I Spółki o wartości nominalnej 0,04 zł każda, stanowiących 7,39% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 47.260.690 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,77% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed wyżej wspomnianym nabyciem EBOR nie posiadał akcji Spółki.

Żaden z podmiotów zależnych od EBOR nie posiada akcji Spółki. EBOR nie jest stroną żadnych umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki, w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
46/2014
Ostatnia aktualizacja 22.08.2014