Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
21 maj 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 21 maja 2014 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein (TiVi Foundation), podmiotu zależnego Pana Zygmunta Solorza-Żaka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, wystosowane na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Ustawa o Ofercie).

Otrzymane zawiadomienie dotyczy powzięcia przez TiVi Foundation w dniu 21 maja 2014 r. informacji o zmianie pośredniego udziału TiVi Foundation w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w związku z wydaniem 291.193.180 akcji nowej emisji Spółki wspólnikom spółki Metelem Holding Company Limited (Emisja Nowych Akcji) oraz informacji o wniesieniu w dniu 20 maja 2014 r. przez spółkę zależną TiVi Foundation - Pola Investments Ltd. z siedzibą w Nikozji, Cypr (Pola) wszystkich posiadanych przez nią bezpośrednio akcji Spółki aportem do spółki Reddev Investments Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr (Reddev), podmiotu pośrednio zależnego od TiVi Foundation, w stosunku do którego podmiotem bezpośrednio dominującym jest Pola (Wniesienie Akcji).

Przed Emisją Nowych Akcji oraz przed Wniesieniem Akcji TiVi Foundation posiadała pośrednio (tj. za pośrednictwem Pola) łącznie 154.204.296 akcji Spółki, stanowiących 44,27% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 306.709.172 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 58,11% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na które składały się:

(a) 152.504.876 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 43,78% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 305.009.752 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 57,79% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz

(b) 1.699.420 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,49% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.699.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,32% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po Emisji Nowych Akcji oraz po Wniesieniu Akcji TiVi Foundation posiada pośrednio, tj. za pośrednictwem Reddev, podmiotu pośrednio zależnego od TiVi Foundation, w stosunku do którego podmiotem bezpośrednio dominującym jest Pola, łącznie 154.204.296 akcji Spółki, stanowiących 24,11% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 306.709.172 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 37,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na które składają się:

(a) 152.504.876 akcji imiennych uprzywilejowanych posiadanych przez Reddev, stanowiących 23,85% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 305.009.752 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 37,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz

(b) 1.699.420 akcji zwykłych na okaziciela posiadanych przez Reddev, stanowiących 0,27% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.699.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Poza podmiotami wskazanymi powyżej nie istnieją podmioty bezpośrednio ani pośrednio zależne od TiVi Foundation posiadające akcje Spółki, jak również TiVi Foundation nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Kategoria: 
Numer Raportu: 
49/2014
Ostatnia aktualizacja 02.10.2014