Informacja o złożeniu zamówienia nr 2 w ramach umowy dotyczącej świadczenia usług transmisji danych

Data: 
24 sty 2012

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 23 stycznia 2012 r. Spółka złożyła do Mobyland Sp. z o.o. (Mobyland), zamówienie nr 2 (Zamówienie) dotyczące zakupu usług transmisji danych. Zamówienie zostało złożone w oparciu o postanowienia umowy zawartej w dniu 15 grudnia 2010 roku, pomiędzy oboma podmiotami, o czym Spółka informowała komunikatem bieżącym nr 34/2010 z dnia 16 grudnia 2010 roku (Umowa). W ramach powyższej Umowy Mobyland zapewnia dostęp do usługi bezprzewodowej transmisji danych, realizowanej w Paśmie 1800 oraz Paśmie 900 w technologii LTE lub HSPA+.

Złożenie powyższego Zamówienia wynika ze spełnienia warunków wyżej wymienionej  Umowy, zakładających między innymi oddanie przez Mobyland do użytkowania do końca 2011 roku 900 stacji bazowych w oparciu o które świadczone są usługi transmisji danych na rzecz Spółki. Wg informacji otrzymanych od Mobyland na koniec 2011 roku liczba wybudowanych i zintegrowanych z siecią stacji bazowych wynosiła 1072.

Zamówienie obejmuje zakup usług transmisji 13 milionów GB z gwarantowanym okresem ważności pakietu do dnia 31 grudnia 2015 roku, przy czym strony dopuściły w Umowie możliwość wydłużenia tego okresu. Cena 1MB/netto wynosi 0,00774 PLN. Płatność z tytułu powyższego zamówienia nastąpi w 12 równych miesięcznych ratach począwszy od stycznia 2012 roku.

Kolejne zamówienia składane będą w terminach późniejszych, a ich wartość uzależniona będzie od zasięgu geograficznego sieci Mobyland oraz wielkości zamawianej usługi transmisji danych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539).

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
4/2012
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014