Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji

Data: 
01 lip 2011

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 1 lipca 2011 r. Spółka otrzymała od Polaris Finance B.V. (Akcjonariusz), informację na podstawie 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) o zmniejszeniu jego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zmniejszenie powyższe wynika z dokonania przez Akcjonariusza sprzedaży 6.083.182 (sześć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt dwa) akcji Spółki.

Transakcja została dokonane na rynku regulowanym, w formie transakcji pakietowych, w dniu 22 czerwca 2011 r. Przed transakcją Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 175.025.000 akcji Spółki stanowiących 50,24% udziału w kapitale zakładowym Spółki, oraz reprezentujących 341.967.501 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 64,79% ogólnej liczby głosów w Spółce, na który to pakiet składały się:

- 166.942.501 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 47,92% kapitału zakładowego Spółki, oraz reprezentujących 333.885.002 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 63,26 % ogólnej liczby głosów w Spółce,

- 8.082.499 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 2,32 % kapitału zakładowego Spółki, oraz reprezentujących 8.082.499 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 1,53% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Obecnie Akcjonariusz posiada bezpośrednio 168.941.818 akcji Spółki stanowiących 48,5% udziału w kapitale zakładowym Spółki, oraz reprezentujących 335.884.319 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 63,64% ogólnej liczby głosów w Spółce, na który to pakiet składają się:

- 166.942.501 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 47,92% kapitału zakładowego Spółki, oraz reprezentujących 333.885.002 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 63,26% ogólnej liczby głosów w Spółce,
- 1.999.317 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 0,57 % kapitału zakładowego Spółki, oraz reprezentujących 1.999.317 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,38 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją jakiekolwiek podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki, jak również Akcjonariusz nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
49/2011
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014