Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji

Data: 
01 lip 2011

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 1 lipca 2011 r. Spółka otrzymała od Karswell Limited (Akcjonariusz), informację na podstawie 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) o zmniejszeniu jego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zmniejszenie powyższe wynika z dokonania przez Akcjonariusza sprzedaży 68.023.662 (sześćdziesiąt osiem milionów dwadzieścia trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) akcji Spółki.

Transakcja została dokonane na rynku regulowanym, w formie transakcji pakietowych, w dniu 22 czerwca 2011 r. Przed transakcją Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 68.023.662 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących 19,53% udziału w kapitale zakładowym Spółki, oraz reprezentujących 68.023.662 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 12,89% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Obecnie Akcjonariusz nie posiada bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki. Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją jakiekolwiek podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki, jak również Akcjonariuszy nie jest stroną jakichkolwiek umów, których
przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
50/2011
Ostatnia aktualizacja 06.10.2014