Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji

Data: 
01 lip 2011

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 1 lipca 2011 r. Spółka otrzymała od Pana Zygmunta Solorza-Żaka (Akcjonariusz), informację na podstawie 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 69 a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) o zmniejszeniu jego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zmniejszenie powyższe wynika z dokonania przez:

- spółkę Polaris Finance B.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia (Polaris) sprzedaży 6.083.182 (sześć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt dwa) akcji Spółki;

- spółkę Karswell Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr (Karswell) sprzedaży 68.023.662 (sześćdziesiąt osiem milionów dwadzieścia trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) akcji Spółki.

Transakcje zostały dokonane na rynku regulowanym, w formie transakcji pakietowych, w dniu 22 czerwca 2011 r. Polaris jest spółką, w której Akcjonariusz posiada 85% udziału w kapitale zakładowym. Karswell jest spółką, w której Akcjonariusz posiada 100% udziału w kapitale zakładowym.

Przed transakcją Akcjonariusz posiadał łącznie 253.652.412 akcji Spółki stanowiących 72,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentujących 431.198.663 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 81,7% ogólnej liczby głosów w Spółce, na które składały się posiadane przez Akcjonariusza bezpośrednio 10.603.750 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki stanowiących 3,04% udziału w kapitale zakładowym Spółki, oraz reprezentujących 21.207.500 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,02% ogólnej liczby głosów w Spółce, oraz posiadane przez Akcjonariusza pośrednio:

a) poprzez Polaris - 175.025.000 akcji Spółki stanowiących 50,24% udziału w kapitale zakładowym Spółki, oraz reprezentujących 341.967.501 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 64,79% ogólnej liczby głosów w Spółce, na który to pakiet składały się:
- 166.942.501 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 47,92% kapitału zakładowego Spółki, oraz reprezentujących 333.885.002 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 63,26% ogólnej liczby głosów w Spółce,
- 8.082.499 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 2,32% kapitału zakładowego Spółki, oraz reprezentujących 8.082.499 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 1,53% ogólnej liczby głosów w Spółce.

b) poprzez Karswell - 68.023.662 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiące 19,53% udziału w kapitale zakładowym Spółki, oraz reprezentujące 68.023.662 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 12,89% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Obecnie Akcjonariusz posiada łącznie 179.545.568 akcji Spółki stanowiących 51,54% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentujących 357.091.819 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 67,66% ogólnej liczby głosów w Spółce, na które składają się posiadane przez Akcjonariusza bezpośrednio 10.603.750 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki stanowiących
3,04 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, oraz reprezentujących 21.207.500 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,02% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz posiadane przez Akcjonariusza pośrednio, poprzez Polaris, 168.941.818 akcji Spółki stanowiących 48,5 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, oraz reprezentujących 335.884.319 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 63,64% ogólnej liczby głosów w Spółce, na który to pakiet składają się:

- 166.942.501 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 47,92% kapitału zakładowego Spółki, oraz reprezentujących 333.885.002 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 63,26% ogólnej liczby głosów w Spółce,
- 1.999.317 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 0,57% kapitału zakładowego Spółki, oraz reprezentujących 1.999.317 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,38% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Akcjonariusz poinformował, iż poza Polaris nie istnieją jakiekolwiek podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki, jak również Akcjonariuszy nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
51/2011
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014