Informacja o zbyciu akcji oraz zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
18 wrz 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 września 2014 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju („EBOiR”) wystosowane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w którym EBOiR zawiadamia o zbyciu w dniu 15 września 2014 r. 15.596.026 akcji Spółki („Zbycie Akcji”).

Zbycie Akcji Spółki nastąpiło w drodze transakcji pakietowych zawartych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przed Zbyciem Akcji Spółki, EBOiR posiadał 47.260.690 akcji Spółki, stanowiących 7,39% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 47.260.690 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,77% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku Zbycia Akcji Spółki EBOiR posiada 31.664.664 akcje Spółki, stanowiące 4,95% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 31.664.664 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,87% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z treścią zawiadomienia EBOiR, podmioty zależne od EBOiR nie posiadają akcji Spółki, zaś EBOiR nie zawarł z osobą trzecią umowy, której przedmiotem jest przekazania uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Kategoria: 
Numer Raportu: 
64/2014
Ostatnia aktualizacja 18.09.2014