Informacja o transakcjach dotyczących akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A. będących w posiadaniu Pana Zygmunta Solorza-Żaka oraz Pola Investments Ltd.

Data: 
24 mar 2012

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 23 marca 2012 r. Spółka otrzymała od Pana Zygmunta Solorza-Żaka oraz spółki Pola Investmets Ltd., informację o transakcjach na akcjach Spółki będących w ich posiadaniu.

1. W dniu 21 marca 2012 r. Pan Zygmunt Solorz-Żak w drodze darowizny zbył na rzecz swojej spółki zależnej, tj. Pola Investments Ltd., łącznie 10.603.750 akcji Spółki (Transakcja 1)
2. W dniu 21 marca 2012 r. Pola Investments Ltd. z siedzibą w Nikozji (Cypr), spółka zależna od pana Zygmunta Solorza-Żaka (Pola) zbyła 25.341.272 akcji Spółki (Transakcja 2)

Przed Transakcją 1 i 2 Pan Zygmunt Solorz-Żak posiadał łącznie 179.545.568 akcji Spółki, stanowiących 51,54% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentujących 357.091.819 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 67,66% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym:

  • Akcje posiadane bezpośrednio: 10.603.750 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki, stanowiących 3,04% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentujących 21.207.500 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,02% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz
  • Akcje posiadane pośrednio - poprzez Pola:  168.941.818 akcji Spółki, stanowiących 48,5% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentujących 335.884.319 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 63,64% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym:
  1. 166.942.501 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 47,92% kapitału zakładowego, uprawniających do 333.885.002 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 63,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz
  2. 1.999.317 akcji zdematerializowanych, stanowiących 0,57% kapitału zakładowego, uprawniających do 1.999.317 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po wykonaniu Transakcji 1 i 2 Pan Zygmunt Solorz-Żak nie posiada bezpośrednio jakichkolwiek akcji Spółki, natomiast pośrednio - poprzez Pola - posiada 154.204.296 akcji Spółki, stanowiących 44,27% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentujących 306.709.172 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 58,11% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym:

  • 152.504.876 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 43,78% kapitału zakładowego, uprawniających do 305.009.752 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 57,79% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz
  • 1.699.420 akcji zdematerializowanych, stanowiących 0,49% kapitału zakładowego, uprawniających do 1.699.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,32% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Poza Pola nie istnieją jakiekolwiek podmioty zależne od Pana Zygmunta Solorza Żaka posiadające akcje Spółki, jak również Pan Zygmunt Solorz-Żak nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

Ponadto nie istnieją jakiekolwiek podmioty zależne od Pola posiadające akcje Spółki, jak również Pola nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.


Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
6/2012
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014