Informacja o przydziale akcji

Data: 
30 kwi 2008

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2008 r. został dokonany przydział akcji serii E Spółki oferowanych w ramach Oferty Globalnej na postawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 stycznia 2008 r.

W Transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielono 6.500.000 akcji serii E Spółki. W związku ze złożeniem zapisów na większą liczbę akcji niż oferowana w Transzy Inwestorów Indywidualnych, zapisy tych inwestorów zostały zredukowane. Stopa alokacji zapisów inwestorów indywidualnych wynosi 11,54%. W Transzy Inwestorów Indywidualnych akcje przydzielono inwestorom, którzy złożyli zapisy po cenie równej lub wyższej od ostatecznie ustalonej ceny sprzedaży.

W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono 60.581.250 akcji serii E Spółki, w tym 30.724.481 akcji w ramach Oferty Międzynarodowej. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Oferujących popyt zgłoszony przez inwestorów instytucjonalnych w ramach księgi popytu, 4,3-krotnie przekroczył liczbę akcji oferowanych.

Szczegółowy raport podsumowujący wyniki oferty publicznej, o którym mowa w art. 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744) zostanie przekazany w odrębnym raporcie bieżącym w terminie wskazanym w tym rozporządzeniu.

Podstawa prawna: art. 56 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
6/2008
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014