Informacja o pośrednim nabyciu akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
21 maj 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 20 maja 2014 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Heronima Ruty, Członka Rady Nadzorczej Spółki, wystosowane na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Otrzymane zawiadomienie dotyczy pośredniego nabycia akcji Spółki przez Pana Heronima Rutę, w ten sposób, że w wyniku zapisania w dniu 14 maja 2014 r. na rachunku papierów wartościowych spółki Sensor Overseas Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr (Sensor), będącej podmiotem zależnym Pana Heronima Ruty, akcji serii J Spółki, Sensor nabyła poza rynkiem regulowanym 27.880.274 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J o wartości nominalnej 0,04 zł każda, które zostały opłacone wkładem niepieniężnym w postaci 191.521 należących do Sensor udziałów w spółce Metelem Holding Company Limited (cena emisyjna jednej akcji opłacanej w ten sposób wyniosła 21,12 zł) (Nabycie Akcji).

Przed Nabyciem Akcji Pan Heronim Ruta posiadał pośrednio (tj. za pośrednictwem Sensor) łącznie 25.341.272 akcji Spółki, stanowiących 7,27% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 50.382.647 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,55% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na które składały się:

(a) 25.041.375 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 7,19% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 50.082.750 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,49% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz

(b) 299.897 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,09% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 299.897 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,06% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Po Nabyciu Akcji Pan Heronim Ruta posiada pośrednio (tj. za pośrednictwem Sensor) łącznie 53.221.546 akcji Spółki, stanowiących 8,32% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 78.262.921 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,56% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na które składają się:

(a) 25.041.375 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 3,92% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 50.082.750 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,12% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz

(b) 28.180.171 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 4,41% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 28.180.171 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Poza Sensor nie istnieją inne podmioty zależne od Pana Heronima Ruty posiadające akcje Spółki.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Kategoria: 
Numer Raportu: 
48/2014
Ostatnia aktualizacja 02.10.2014