Informacja o podpisaniu umowy licencyjnej z HBO Polska Sp. z o.o.

Data: 
26 sie 2011

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 26 sierpnia 2011 roku powziął informację, iż w dniu 24 sierpnia 2011 roku została podpisana umowa licencyjna (Umowa) pomiędzy Spółką a HBO Polska Sp. z o.o. (spółka pośrednio zależna od Time Warner Inc.) z siedzibą w Warszawie (Licencjodawca). Umowa zastąpiła poprzednią umowę licencyjną na rozpowszechnianie kanałów rozprowadzanych przez HBO Polska Sp. z o.o., która wygasła 28 lutego 2011 roku oraz obowiązującą od tego momentu umowę ustną. Na mocy Umowy, Spółka otrzymuje na okres 3 lat licencję na rozprowadzanie programów telewizyjnych: HBO, HBO HD, HBO2, HBO Comedy oraz HBO2 HD i HBO Comedy HD (Kanały). Kanały będą rozprowadzane zarówno w pakietach jak i w opcji a la carte.

Z tytułu opłaty licencyjnej za rozprowadzanie programów HBO, HBO HD, HBO2, HBO Comedy oraz HBO2 HD i HBO Comedy HD, Spółka zapłaci Licencjodawcy za każdego abonenta, któremu Spółka udostępnia i/lub nakłada na niego opłatę za dostęp do przynajmniej jednego z Kanałów (Abonent), miesięczną opłatę licencyjną w wysokości zależnej od opłat nałożonych przez Spółkę na Abonentów, lecz nie mniejszej niż określona stawka minimalna, wyrażoną w dolarach amerykańskich.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych przy tego typu umowach.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Grupa Cyfrowy Polsat S.A. zawarła z grupą Time Warner Inc. umowy na warunkach rynkowych, których łączna wartość wraz z omówioną powyżej Umową może przekroczyć 10% przychodów za ostatnie cztery kwartały obrotowe, spełniając tym samym kryterium umowy znaczącej.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
60/2011
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014