Informacja o podpisaniu umów licencyjnych i aneksu do umowy licencyjnych z Telewizją Polsat S.A. (umowa znacząca)

Data: 
18 lut 2010

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka), informuje, iż w dniu 17 lutego 2010 roku została zawarta w formie pisemnej umowa przedłużająca dotychczas obowiązującą umowę ustną dotyczącą rozprowadzania  programu Polsat Film. Została również zawarta w formie pisemnej umowa przedłużające dotychczas obowiązującą umowę ustną dotyczącą rozprowadzania  programów Polsat News, Polsat Play i Polsat Cafe oraz został podpisany aneks do umowy z dnia 1 stycznia 2006 roku na rozprowadzanie programu Polsat Sport Extra.

Program Polsat Cafe dostępny jest do abonentów wszystkich pakietów oferowanych przez Spółkę, programy Polsat Film, Polsat News i Polsat Play  dołączyły do oferty Pakietu Mini Max i Familijnego. Polsat Sport Extra  odbierany jest przez  abonentów posiadających Pakiet Familijny.

Z tytułu opłaty licencyjnej za rozprowadzanie wyżej wymienionych programów Spółka zapłaci na rzecz Telewizji Polsat S.A. za każdego uprawnionego do odbioru abonenta miesięczną opłatę licencyjną w ustalonej wysokości wyrażoną w: dolarach amerykańskich dla programów Polsat Sport Extra i Polsat Film oraz w złotym polskim dla Polsat News, Polsat Play i Polsat Cafe.

Łączna wartość podpisanych umów i aneksu zależy od liczby abonentów  oraz od kursu wymiany PLN/dolar amerykański. Spółka oszacowała, iż łączna wartość tych umów i aneksu, w okresie trwania umowy, nie będzie niższa niż 179.600.000 zł, przyjmując kurs PLN/USD na poziomie 2,9007 zł za 1 USD, kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu 17 lutego 2010 roku.

Warunki umów nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych przy tego typu umowach.

Umowy i aneks do umowy zostały uznane za znaczące w związku z tym iż ich łączna wartość przekracza 10% przychodów za ostanie cztery kwartały obrotowe.

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
6/2010
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014