Informacja o podpisaniu nowej umowy z Telewizją Polsat Sp. z o.o.

Data: 
05 sty 2012

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat SA (Spółka) informuje, iż w dniu 05 stycznia 2012 roku powziął informacje o podpisaniu w dniu 30 grudnia 2011 roku nowej umowy (Umowa), pomiędzy Spółką, a jej podmiotem zależnym Telewizją Polsat Sp. z o.o. (Telewizja Polsat, Licencjodawca).

Nowa Umowa zastąpiła poprzednie umowy licencyjne obowiązujące pomiędzy stronami, w tym między innymi umowy licencyjne na rozprowadzanie kanałów Telewizji Polsat, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym 6/2010 z dnia 18 lutego 2010 roku.

Na mocy podpisanej Umowy Spółka będzie kontynuowała rozprowadzanie kanałów telewizyjnych nadawanych przez Telewizję Polsat, włączając: Polsat (w wersji HD i SD), Polsat2, Polsat News, Polsat Play, Polsat Cafe, Polsat Futbol, Polsat Film, Polsat Sport, Polsat Sport HD, Polsat Sport Extra i Polsat Sport News. Podpisana Umowa reguluje również aspekty techniczne współpracy Spółki z Telewizją Polsat. Zgodnie z Umową, Spółka zobowiązała się do świadczenia na rzecz Telewizji Polsat usług technicznych (m.in. transmisji i kodowania części programów telewizyjnych nadawanych przez Telewizję Polsat).

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Z tytułu opłat licencyjnych za rozprowadzanie wyżej wymienionych kanałów, Spółka zapłaci Licencjodawcy stałą miesięczną opłatę wyrażoną w polskich złotych. Z tytułu usług technicznych Spółka będzie pobierać od Telewizji Polsat miesięczne wynagrodzenie wyrażone w polskich złotych, zależne od zakresu usług wykonanych w danym miesiącu.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych przy tego typu umowach.

Spółka oszacowała, że wartość podpisanej Umowy może przekroczyć 10% skonsolidowanych przychodów za ostatnie cztery kwartały obrotowe, spełniając tym samym kryterium umowy znaczącej.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 i pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
2/2012
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014