Informacja o podpisaniu aneksu do umowy licencyjnej z Sony Pictures Entertainment Inc.

Data: 
27 cze 2011

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 27 czerwca 2011 roku powziął informację o podpisaniu w dniu 17 czerwca 2011 roku przez Polsat License Ltd (PLL) z siedzibą w Zurichu (Szwajcaria), podmiot pośrednio zależny od Spółki, aneksu do umowy licencyjnej (Aneks) z Sony Pictures Entertainment Inc. (Licencjodawca). Na mocy aneksu Licencjodawca przedłuża licencję na nadawanie filmów i seriali pochodzących ze zbiorów programowych Licencjodawcy oraz niektórych z jego przyszłych produkcji na terytorium Polski na okres kolejnych 3 lat. Pozostałe warunki umowy i aneksu nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych przy tego typu umowach.   

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Grupa Cyfrowy Polsat S.A. zawarła z grupą Sony Pictures Entertainment Inc. umowy na warunkach rynkowych, których łączna wartość wraz z omówionym powyżej Aneksem może przekroczyć 10% przychodów za ostatnie cztery kwartały obrotowe.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
44/2011
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014