Informacja o podpisaniu aneksów do umów licencyjnych z TVN S.A. (umowa znacząca)

Data: 
25 lut 2009

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka), informuje, iż w dniu 25 lutego 2009 roku zostały podpisane aneksy do Umów Licencyjnych z dnia 14 lutego 2003 roku oraz z dnia 30 maja 2006 roku zawartych pomiędzy Spółką a TVN S.A. Na mocy podpisanych aneksów Spółką będzie rozprowadzała programy telewizyjne nadawane przez TVN S.A., włączając w to TVN, TVN Siedem, TVN 24, TVN Style, TVN Turbo i TVN Meteo. TVN oraz TVN Siedem będą rozprowadzane do abonentów wszystkich pakietów oferowanych przez Spółkę, zaś TVN 24, TVN Style, TVN Turbo i TVN Meteo będą rozprowadzane do abonentów Pakietu Familijnego.

Z tytułu opłaty licencyjnej za rozprowadzanie programów TVN 24, TVN Style, TVN Turbo i TVN Meteo, Spółka zapłaci TVN S.A. za każdego abonenta Pakietu Familijnego miesięczną opłatę licencyjną w ustalonej wysokości wyrażoną w euro. Stawka uzależniona będzie od liczby abonentów Pakietu Familijnego.

Łączna wartość podpisanych aneksów zależy od liczby abonentów Pakietu Familijnego oraz od kursu wymiany PLN/euro. Spółka oszacowała, iż łączna wartość tych aneksów, w okresie trwania umowy, nie będzie niższa niż 130.000.000 zł, przyjmując kurs Euro/PLN na poziomie 4,659 zł za 1 euro, kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu 25 lutego 2009 roku, oraz ostatnio raportowaną liczbę abonentów jako podstawę dokonania szacunku.

Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych przy tego typu umowach.

Aneksy do umów zostały uznane za znaczące w związku z tym iż ich łączna wartość przekracza 10% przychodów za ostanie cztery kwartały obrotowe.

Podstawa prawna: Paragraf 5 punkt 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
9/2009
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014