Informacja o nowych umowach na wynajem pojemności satelitarnej od Eutelsat S.A. (umowa znacząca)

Data: 
15 lis 2013

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka"), informuje, iż w dniu 15 listopada 2013 roku powziął informację, iż w dniu 15 listopada 2013 roku zostały podpisane nowe umowy ("Umowy") pomiędzy Spółką a Eutelsat S.A. Przedmiotem umów jest najem dodatkowej pojemności transpondera oraz zmiana warunków obowiązujących dotychczas umów na wynajem transponderów na satelitach HotBird (o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 10/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. i nr 31/2009 z dnia 10 października 2009 r. oraz umowy z dnia 22 sierpnia 2012 r.).

Na podstawie nowych Umów Spółka dysponuje pojemnością satelitarną łącznie pięciu transponderów na satelitach HotBird.

Czas trwania Umów określony został do 31 grudnia 2017 roku.

Wartość podpisanych Umów, wyrażona jest w euro i w okresie ich trwania, w przeliczeniu na PLN po kursie 4,1890 zł za 1 euro opublikowanym przez Narodowy Bank Polski w dniu 14 listopada 2013 roku, wyniesie 295,12 milionów zł. (70,45 mln euro).

Warunki Umów nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych przy tego typu umowach.

Spółka oszacowała, że łączna wartość podpisanych Umów może przekroczyć 10% skonsolidowanych przychodów za ostatnie cztery kwartały obrotowe, spełniając tym samym kryterium umowy znaczącej.  

Podstawa prawna: § 5 punkt 1 ust. 3  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
23/2013
Ostatnia aktualizacja 05.10.2014